Programma's

Programma 1: Economie en Ruimte

Programma 1: Economie en Ruimte

Binnen het overkoepelende programma Economie en Ruimte blijven wij samen met onze partners investeren in structuurversterkende maatregelen, waarmee we ondernemers en instellingen, initiatiefnemers en inwoners tevens perspectief geven en herstelmogelijkheden bieden na de Coronacrisis. Deze structuurversterkende maatregelen zijn gerelateerd aan onze lange-termijn-opgaven op het gebied van economische ontwikkeling, werkgelegenheid en woningbouw. Als kennisgemeente bij uitstek werken we binnen het Akkoord van Groningen met onze kennisinstellingen aan de speerpuntsectoren energietransitie, digitalisering en gezondheid.

We proberen de juiste randvoorwaarden te creëren voor economische groei, een voldoende en evenwichtige woningvoorraad met kwaliteit binnen de gemeente en in wijk en dorp, alsmede een toekomstbestendige gemeente. We spelen daarbij in op bestaande trends en ontwikkelingen en weten de kansen in Europees en nationaal verband te benutten. Denk daarbij aan het Just Transition Fund, het Klimaatakkoord, de Woondeal en Stedelijke Vernieuwingsbudgetten waaronder het Volkshuisvestingsfonds. Voor de gewenste schaalsprong zijn investeringen in de bereikbaarheid op (inter)nationale schaal en de geplande investeringen in het stedelijk-regionaal verkeer- en vervoersysteem in combinatie met een aangescherpt mobiliteitsbeleid gericht op het gebruik van duurzame vervoersalternatieven onontbeerlijk. Dit mobiliteitsbeleid, met een focus op gezonde beweging per fiets of te voet draagt tegelijkertijd nadrukkelijk bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

De gemeente staat voor een economie die bijdraagt aan welvaart en welzijn van haar inwoners. Een goed functionerende economie biedt inwoners werk en inkomen. Daarmee is er een wenkend perspectief op een blijvende brede welvaart en welzijn. Een baan geeft financiële zekerheid, zorgt voor sociale contacten en leidt tot positieve eigenwaarde. Het gaat om een beleving van welvaart die niet alleen gewaardeerd wordt op wat inwoners nu belangrijk vinden, maar ook zodanig dat volgende generaties van eenzelfde niveau van welvaart kunnen genieten als de huidige generatie. Wij willen iedereen die graag in onze gemeente wil (blijven) wonen een plek bieden. Daar hoort een voortreffelijk woon- en leefklimaat bij: betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit. De krapte op de woningmarkt blijft voorlopig bestaan. We blijven daarom de komende jaren in recordtempo kwalitatief hoogwaardige woningen bijbouwen en onze wijken en dorpen vernieuwen. We werken aan toekomstbestendige wijken met duurzame woningen voor alle inkomens- en leeftijdsgroepen, met daaromheen een leefbare, gezonde en groene openbare ruimte.

Om een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn is een goede bereikbaarheid randvoorwaardelijk. Daarbij staat de bereikbaarheid van de economische kerngebieden (binnenstad, stationsgebied, Universitair Medisch Centrum Groningen, Zernike Science Park, Europapark/Kempkensberg en Martiniziekenhuis en omgeving) vanuit stad en regio voorop. Uitgangspunt van ons verkeersbeleid is 'te voet, met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In Groningen gebruiken veel inwoners de fiets, mede dankzij de korte afstanden in de compacte stedelijke omgeving en het goede fietsklimaat. Voor het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van Park+Ride (P+R), is veel draagvlak. We verbeteren de leefkwaliteit van onze wijken door de openbare ruimte anders in te richten en de dominantie van de auto terug te dringen. Omdat onze gemeente een centrumfunctie heeft voor werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg in een regio die verder weinig verstedelijkt is, blijft de bereikbaarheid van Groningen met de auto belangrijk.

Begroting in één oogopslag

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten en baten van de deelprogramma’s opgenomen voor de begroting 2024. Ter vergelijking is ook de jaarschijf van de begroting 2023 opgenomen.
Een toelichting op deze cijfers kunt u vinden in het onderdeel financiën opgenomen onder elk deelprogramma.

Lasten, baten en saldo

132.687

10,0 %

66.667

5,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31