Financiële positie

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele baten

2024

2025

2026

2027

Toelichting

01.2 Mobiliteit

Verkenning en realisatie station De Suikerzijde

750

De gemeentelijke kosten voor de verkenning en realisatie station De Suikerzijde kunnen worden gedekt met de beschikbare middelen in het stedelijk investeringsfonds (SIF).

03.1 Werk en inkomen

Onttrekking reserve ESF

663

559

In 2024 en 2025 worden bedragen uit de reserve onttrokken ten behoeve van inzet personeel, bedrijfsvoering en de basisbaan.

03.1 Werk en inkomen

Onttrekking reserve Werk- en ontwikkelprogramma

2.208

2.387

In 2024 en 2025 worden jaarlijks bedragen uit de reserve onttrokken. Dit is het budget voor het werk- en ontwikkelprogramma in deze jaren.

03.1 Werk en inkomen

Onttrekking reserve Werk in Zicht

2.664

789

In 2024 en 2025 worden jaarlijks bedragen uit de reserve onttrokken ten behoeve van inzet voor Werk in Zicht in deze jaren.

03.2 Onderwijs

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. VVE-Kansenbeleid

451

477

629

787

Betreft de onttrekking uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. (Wmo in)Vitale wijken

7.720

8.148

10.474

12.921

03.4 Sport en bewegen

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. Sportstimulering

264

277

347

419

03.5 Cultuur

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. Podiumkunsten Cult.Voorz.

4.662

4.907

6.290

7.746

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Versterk kind- en gezinsbescherming

647

647

4

Incidentele middelen voor Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Ontrekking reserve claim werkzaamheden zuidelijke ringweg

103

In de algemene bestemmingsreserve is een bedrag gereserveerd voor de extra kosten voor kabels en leidingen als gevolg van de verlegging riolering in verband met Aanpak Ring Zuid. Voor 2024 worden deze kosten van 103 duizend euro gedekt uit deze reserve.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Inzet voor tekort begroting 2026

1.328

Positief saldo van begroting 2024 wordt deels ingezet voor tekort in begroting 2026

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Strategische eigendommen en verwervingen

2.500

2.500

2.500

2.500

Bij de dekkingsmogelijkheden houden we rekening met een ruil van incidentele met structurele middelen. We spelen incidentele middelen vrij die zijn bestemd voor investeringen door de kapitaallasten structureel te dekken in de begroting.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Rekeningresultaat 2022

26.853

Het positieve rekeningresultaat 2022 wordt ingezet voor begroting 2024.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Rijksmiddelen versterking dienstverlening

931

Dit betreft diverse maatregelen in het kader van de versterking dienstverlening op basis van de incidentele middelen in de decembercirculaire 2021.

Divers

Overige incidentele onttrekkingen

32

21

11

Betreft: reserve onttrekkingen Co financieringinvestering fonds

Totaal incidentele baten

50.446

20.711

21.582

24.373

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten

2024

2025

2026

2027

Toelichting

01.2 Mobiliteit

Operatie Ingebruikname Julianaplein

500

Volgens planning kan het nieuwe Julianaplein in 2024 in gebruik worden genomen. De aansluiting van het nieuwe Julianaplein op het bestaande wegennet en het afbreken van het tijdelijke Julianaplein gaat voor veel overlast zorgen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, willen we op ons eigen wegennet diverse flankerende maatregelen treffen. Daarnaast zetten we in op een groot maatregelenpakket op regionale schaal. 

01.2 Mobiliteit

Verkenning en realisatie station De Suikerzijde

750

Om de groei van de gemeente op te kunnen vangen is een schaalsprong nodig in het openbaar vervoer. Daarom hebben we met het Rijk afgesproken een nieuw station te realiseren binnen het projectgebied De Suikerzijde. Het Rijk heeft hiervoor in 2022 middelen toegekend. De volgende stap is dat we gezamenlijk met de Provincie Groningen een verkenning laten uitvoeren door ProRail naar mogelijke inpassingen van een nieuw station. Voor de verkenning en de realisatie zijn incidenteel middelen nodig. 

01.3 Wonen

Toevoeging reserve Eemskanaalzone

600

600

126

126

Er wordt in 2024 en 2025 600 duizend euro en in 2026 en 2027 126 duizend euro in de reserve gestort conform raadsvoorstel Stadshavens, ter vorming van een buffer voor het aandelenkapitaal.

01.3 Wonen

Energietransitie

4.000

Vanuit het coalitieakkoord is voor de jaren 2023 en 2024 incidenteel budget voor de energietransitie beschikbaar gesteld. Dit betreft in 2024 4 miljoen euro. . Deze middelen worden ingezet voor de opgaven isolatie & warmtetransitie gebouwde omgeving en opwekking hernieuwbare energie. 

01.3 Wonen

Implementatie Omgevingswet

800

De Omgevingswet (Ow) treedt per 1 januari 2024 in werking. Ook na invoering zullen nog de nodige werkzaamheden verricht moeten worden. Het landelijke gedeelte van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) moet in de eerste maanden uitgebouwd worden. Voor de gemeente zullen nieuwe werkwijzen ingeslepen moeten worden en zal het nieuwe omgevingsplan opgebouwd moeten worden. We willen de projectwerkzaamheden in 2024 verder afbouwen. Het streven is om in 2023/2024 een onderzoek naar de (structurele) financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet uit te voeren.

01.3 Wonen

Flexwonen

4.500

We hebben samen met corporaties locaties in beeld gebracht waar flexwoningen gerealiseerd kunnen worden. Hiermee kunnen op korte termijn extra woningen worden toegevoegd om de druk op de woningmarkt te verlichten. De realisatie van flexwoningen wordt door het Rijk gestimuleerd. Wij hebben in overleg met het Rijk gekeken welke mogelijkheden er zijn om tot realisatie van flexwoningen te komen. 

02.2 Veiligheid

Veiligheidsregio Groningen – pensioenvoorziening

677

De Veiligheidsregio Groningen heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen. Op basis van de wet- en regelgeving dient dit eigen vermogen te worden weggewerkt. Daardoor is er een incidentele last van 677 duizend euro in 2024.

03.2 Onderwijs

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: storting t.b.v. VVE-Kansenbeleid

488

646

783

917

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: storting t.b.v. (Wmo in) Vitale wijken

8.375

10.822

12.981

14.981

03.4 Sport en bewegen

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres: storting t.b.v. Sportstimulering

296

368

435

494

03.5 Cultuur

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres: storting t.b.v. Podiumkunsten Cult.Voorz.

5.058

6.514

7.795

8.970

03.2 Onderwijs

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting: nieuwbouw VMBO

2.145

Om deze reserve op peil te houden wordt de verwachte verkoopopbrengst van het voormalige schoogebouw aan de Travertijnstraat van 2,1 miljoen euro in 2025 aan deze reserve toegevoegd.

03.2 Onderwijs

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting

6.159

4.861

8.403

10.071

Toevoegingen aan deze reserve zijn bedoeld voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen. De hoogte wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Voorinvesteringen Samen

500

In 2022 tot en met 2024 zijn voorinvesteringen noodzakelijk om SAMEN. mogelijk te maken en uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad. De voorinvesteringen moeten ervoor zorgen dat WIJ Groningen voor wat betreft de bedrijfsvoering en de omvang en de kwaliteit van het personeel op tijd klaar is om met SAMEN. te starten. Onze inschatting is dat de totale voorinvesteringen voor de periode 2022-2024 circa 4,6 miljoen euro bedragen. Voor 2024 stellen we hiervoor 500 duizend euro  beschikbaar.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Versterk kind- en gezinsbescherming

647

647

4

Inzet incidentele middelen voor Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

03.4 Sport en bewegen

Toekomst Kardinge (plankosten)

1.000

1.000

500

Voor de ontwikkeling van een vitaliteitscampus op Kardinge (inclusief een sportcentrum) is een inschatting gemaakt van de ontwikkel- en plankosten. Het gaat om zaken als gebiedsontwikkeling, herinrichting openbare ruimte, herinrichting infrastructuur en mobiliteit en nieuwbouw sportcentrum, onderwijsprogramma en wijkpost. De realisatie en daarmee de start van de exploitatie van het nieuwe sportcentrum en gebouwde parkeervoorziening is voorzien vanaf 2029. We ramen de planontwikkelingskosten in 2024-2026 op 2,5 miljoen euro. We stellen hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar in 2024 en 2025 en 500 duizend euro in 2026.

03.5 Cultuur

Toevoeging reserve kapitaallasten

1.124

1.130

3.036

Er worden in 2023 t/m 2026 bedragen in de reserve gestort voor de herhuisvesting van Vrijdag.

03 Vitaal en Sociaal & 04 Dienstverlening en bestuur

Capaciteit en kwaliteit bestuurlijk-/maatschappelijke opgaven

1.499

1.499

De verschillende crisissen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de gemeente voor steeds groter en complexere vraagstukken komt te staan. Daarbij wordt de gemeente in toenemende mate ingezet om landelijk beleid uit te voeren. Voor deze grote opgaven is onvoldoende capaciteit. Daarnaast is er weinig capaciteit om opkomende problemen op te lossen en snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Verder is er een behoefte aan meer brede capaciteit op de strategische opgaven in de samenleving.
We stellen een budget van 1,239 miljoen euro in 2024 en 2025 beschikbaar voor een gerichte investering in de capaciteit voor maatschappelijke opgaven in het sociaal domein. Hiermee kunnen we de formatie tijdelijk uitbreiden. De formatie-uitbreiding leidt tot een verhoging van de overhead 260 duizend euro in 2024 en 2025.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Overige toevoegingen AR

1.203

771

770

777

Betreft diverse kleinere onttrekkingen, waaronder terugbetaling Groninger Archieven van 436 duizend euro in 2024.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Transitie outsourcing ICT

2.626

De procedure voor het outsourcen van onze ICT heeft op 5 juli 2018 geleid tot de selectie voor het definitief gunnen van de opdracht. Uitkomst is dat de businesscase over de totale looptijd van het contract wordt gerealiseerd voor wat betreft de uitbesteding van de generieke ICT. Hier was voorfinanciering voor nodig om met name incidentele transitiekosten in 2019 en 2020 van respectievelijk 9,8 miljoen euro en 260 duizend euro. In de jaren 2021 tot en met 2024 wordt deze voorfinanciering weer ingelost door de structurele besparing op de ICT.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Aanvulling weerstandsvermogen

1.848

1.848

1.848

1.848

Om het weerstandsvermogen te versterken wordt de AR, als onderdeel van het weerstandsvermogen, de komende jaren  aangevuld.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Saldo financieel perspectief via Algemene Reserve (BGR21-23)

2.813

6.789

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2024 verwachten we een overschot van 2,8 miljoen euro en voor 2025 een overschot van 6,8 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve.

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Saldo financieel perspectief begroting 2024

5.908

7.665

Het saldo financieel perspectief vanuit begroting 2024 wordt gestort in een bestemmingsreserve sparen voor de toekomst

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Deel saldo begroting 2024 voor tekort begroting 2026

1.328

Positief saldo van begroting 2024 wordt deels ingezet voor tekort in begroting 2026

04.2 College, raad, wijkvern. en gebiedsger. werken

Inzet rijksmiddelen versterking dienstverlening

752

752

755

755

Dit betreft diverse maatregelen in het kader van de versterking dienstverlening op basis van de incidentele middelen in de decembercirculaire 2021.

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Outsourcing ICT: Kosten nieuwe aanbesteding outsourcing

1.000

500

Overwogen wordt om extern belegde IT-taken die nu een adequate innovatie, ontwikkeling en informatieveiligheid bemoeilijken weer van de leverancier over te nemen. De ontwikkelingen in de markt, bijgestelde de opgedane ervaringen en daarbij gevraagde externe oordelen kunnen dan leiden tot een herijkte strategie ten aanzien van de outsourcing voor de korte en langere termijn. De opgave heeft betrekking op hogere kosten door het overnemen van IT-taken van de leverancier  en hogere kosten bij de reguliere dienstverlening na de aanbesteding. We stellen hiervoor incidenteel 1 miljoen euro in 2024 en 500 duizend euro in 2025 beschikbaar. 

Divers

Overige incidentele toevoegingen

110

Betreft: reserve toevoegingen SIF

Totaal incidentele lasten

54.560

48.557

37.436

38.939

 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31