Paragrafen

Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Met Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing dragen we bij aan de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken in de Gemeente Groningen. De aanwezigheid van onze gebiedsteams en de wijk- en dorpswethouders in onze gebieden is belangrijk in deze manier van werken. Hiermee verbinden we de gemeentelijke programma’s met de specifieke opgaven in wijken en dorpen en initiatieven van bewoners. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners. Het Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing zet in op de ontwikkeling van onze wijken en dorpen. Voor de noordelijke wijken en de Wijert hebben we extra aandacht met de intensivering van de wijkvernieuwing. In het coalitieakkoord, ‘Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is’, zijn voor de komende jaren weer extra middelen beschikbaar gesteld voor wijkontwikkeling en wijkvernieuwing. Daarnaast richten verschillende programma’s zich specifiek op de noordelijke wijken.

Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing
Het Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing zorgt ervoor dat we slagvaardig in onze wijken en dorpen aan de slag kunnen. De komende jaren werken we toe naar gemeentebrede integrale uitvoeringsprogramma’s die zijn gebaseerd op de opgaven en doelstellingen van de zeven gebieden en de gemeentelijke programma’s. Dit doen we ook voor de wijken waar we met de wijkvernieuwing extra aandacht voor hebben. We brengen hiermee niet alleen de inhoudelijke opgaven in de gebieden en wijkvernieuwingswijken samen, maar we zorgen hiermee ook voor een verdere verankering van het gebiedsgericht werken in de organisatie en met onze externe partners. In deze gemeentebegroting geven we een compacte weergave van de meerjarige doelstellingen en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s per gebied weer.

Intensivering wijkvernieuwing noordelijke wijken
Iedereen verdient gelijke kansen. Om dat mogelijk te maken wordt de ongelijkheid in de gemeente aangepakt en moet we de kloof tussen verschillen in levensverwachting en gezondheid dichten. Voor de kansen in je leven moet het niet uitmaken in welke wijk je opgroeit. Gebieden moeten weerbaar worden tegen criminaliteit. Vooral in de noordelijke wijken van de stad wordt dat gevoeld. Het is daarom van groot belang dat we daar de fysieke én sociale wijkvernieuwing en het vergroten van de veiligheid als één samenhangend geheel op volle kracht voortzetten en een start maken met de uitbreiding naar andere wijken. We zetten de wijkvernieuwing in de Wijert, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en Selwerd voort. We verankeren de financiering voor de wijkvernieuwing op de lange termijn. Tegelijkertijd schalen we de aanpak op naar de rest van de noordelijke wijken in Groningen, waarmee de wijkvernieuwing wordt verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterparkwijk en Lewenborg. Dit doen we met de kennis en ervaring die we hebben opgedaan in de andere noordelijke wijken. Voor deze wijken stellen we meer geld beschikbaar op de korte termijn. In de gemeentelijke beleidsprogramma’s, van de aanpak van armoede en schulden tot onderwijs en werk, van wonen tot energietransitie en van veiligheid tot het gezondheidsbeleid besteden we in het bijzonder aandacht aan deze noordelijke wijken. Daarnaast is er budget voor de noordelijke wijken beschikbaar van het Rijk via het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid. De Regiodeal Groningen-Noord maakt onderdeel uit van dit Programma, het uitvoeringsprogramma zetten we voort in 2024.

Zeggenschap en wijk- en dorpsdemocratie
We zien in wijken en dorpen grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Maar er zijn ook veel mensen die zich niet gehoord voelen. Zeggenschap voor inwoners vergroot de kwaliteit van de besluiten die we als gemeente nemen. Daar willen wij aan werken, juist in de gebieden waar het vertrouwen laag is. We werken samen met bewoners aan de agenda van de wijken en dorpen. Dit krijgt z’n plek in de uitvoeringsprogramma’s per gebied en per wijkvernieuwingswijk. We werken met verschillende vormen van samenwerking en zeggenschap om de wijk- en dorpsdemocratie te versterken en het vertrouwen in de overheid en elkaar te versterken. We investeren daarbij in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale (directe) democratie. Dit doen we op het niveau van de buurt, de wijk of het dorp.

In deze paragraaf benoemen we per gebied de opgaven voor onze wijken en dorpen en formuleren op basis hiervan de doelstellingen en het uitvoeringsprogramma dat we willen bereiken. De uitvoeringsprogramma’s van de wijkvernieuwing zijn in de relevante beleidsnota's te vinden. De financiële grondslag voor deze paragraaf is terug te vinden in Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing .

Deze paragraaf bestaat uit de volgende gebieden:

 • Centrum
 • Oude Wijken
 • Zuid
 • Oost
 • West
 • Haren
 • Ten Boer

Doelen paragraaf 1 Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

 • Met het Programmabureau Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing hebben we de doelstellingen om het verschil te maken in de ontwikkeling van wijken en dorpen, de wijkvernieuwing te intensiveren daar waar het nodig is, en de zeggenschap van bewoners in onze wijken en dorpen te verstevigen;
 • Elke wijk heeft continue aandacht nodig. We werken daarom aan een duurzame wijkontwikkeling in de brede zin: een integrale benadering waarin alle thema’s die van belang zijn, samenkomen in het gebiedsprogramma en een jaarlijks uitvoeringsprogramma;
 • De ongelijkheid in de gemeente moet worden aangepakt en de kloof van verschillen in levensverwachting en gezondheid tussen wijken worden gedicht. Daarom verbreden en intensiveren we de wijkvernieuwing naar de andere noordelijke wijken die het nodig hebben, en waar kansen liggen om wijkvernieuwing, wijkontwikkeling en energietransitie hand in hand te laten gaan. Hierbij putten we uit de kennis en ervaringen die we hebben opgedaan in de andere (wijkvernieuwings) wijken;
 • De gebiedsteams, de wijkwethouders en de dorpswethouders zijn de spil in de wijk en het dorp. Zij zijn de verbindende schakel tussen de gemeente en de wijken en dorpen en jagen aan dat de gemeentelijke organisatie steeds meer gebiedsgericht gaat werken;
 • We werken aan meer zeggenschap voor de bewoners in wijk, dorp of gebied en een integrale gebiedsgerichte manier van werken in alle wijken en dorpen. Zo dragen we bij aan het herstel van het onderlinge vertrouwen.

Resultaten

Resultaten en Activiteiten

Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

We informeren bewoners over actuele ontwikkelingen en projecten

 • We versturen voor alle zeven gebieden een wekelijkse nieuwsbrief;
 • We lichten voorbeelden van wijkontwikkeling en wijkvernieuwing uit op de Nieuwspagina in de Gezinsbode en de Noorderkrant.

Met onze wijkkompassen ontsluiten we per wijk een schat aan informatie op basis van 250 indicatoren. Hiermee brengen we verschillen tussen wijken duidelijk in beeld, als basis voor onze inzet.

 • We actualiseren de wijkkompassen om het jaar op basis van nieuwe kennis, tweejaarlijkse enquêtes en andere onderzoeksresultaten.

We geven inwoners meer zeggenschap en maken afspraken wanneer op welke wijze inwoners betrokken worden bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid.

 • Uitvoeren Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie met drie pilotprojecten in Hoogkerk, Rivierenbuurt, en de dorpen in gebied Haren: Onnen, Noordlaren en Glimmen.

We willen dat iedereen die mee wil doen, kan meedoen. Bij participatie gaat het zowel om online en offline participatiemogelijkheden voor bepaalde doelgroepen.

 • Doorontwikkeling online participatieplatform De Stem van Groningen.

De verschillen in onder andere levensverwachting en gezondheid van de bewoners in de noordelijke wijken met de rest van de gemeente willen we verkleinen. Daarom wordt de Wijkvernieuwing van de Indische buurt/De Hoogte, de Wijert, Beijum en Selwerd voortgezet. Dit intensiveren we met de uitbreiding van Wijkvernieuwing naar Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterparkwijk en Lewenborg.

 • Projecten van de Uitvoeringsagenda Wijkvernieuwing uitvoeren;
 • Voorbereidingen starten voor de Uitvoeringsagenda Wijkvernieuwing voor Paddepoel, Vinkhuizen en Oosterparkwijk;
 • Projecten in Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Indische buurt, De Hoogte, en Oosterparkwijk van de Uitvoeringsagenda Regiodeal 2021-2024 uitvoeren;
 • Projecten in Beijum en Lewenborg van het Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen uitvoeren.
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31