Paragrafen

Paragraaf 2: Duurzaamheid

Paragraaf 2: Duurzaamheid

In deze paragraaf geven we aan wat de doelstellingen zijn voor het programma Groningen Geeft Energie. We geven aan hoe we in 2024 via meerdere sporen, verder werken aan het doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn.

Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035
In 2018 hebben we met de routekaart geschetst hoe de gemeente Groningen in 2035 CO2-neutraal kan zijn, en wat er moet gebeuren om daar te komen. De Routekaart laat zien in hoeverre de gemeente in staat is om op haar eigen grondgebied de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te maken en waarvoor de gemeente Groningen afhankelijk is van de omliggende regio. We gaan uit van 34% besparing, 31% productie binnen de gemeentegrenzen en 35% import van duurzame energie. De sporen in deze begroting zijn gericht op het halen van de doelstellingen uit de Routekaart.

De Routekaart is te beschouwen als een stip op de horizon en verbindt het heden met de gewenste toekomst. Het eindbeeld is niet in beton gegoten. Het is opgesteld met de beschikbare kennis in 2018. Externe factoren, zoals voortschrijdend inzicht, veranderingen van nationaal beleid en technische vooruitgang, zullen leiden tot aanpassingen in het eindbeeld.

Sinds 2018 is er veel veranderd op het gebied van de energietransitie, zowel lokaal als nationaal en zijn er nieuwe landelijke prognoses zoals gepubliceerd in de Klimaat- en Energieverkenning. Daarom zijn we bezig met de actualisatie van de Routekaart. We hebben aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve zaken geïnventariseerd waar we nu staan en zijn nu bezig met de participatie van de verschillende stakeholders. In 2024 gaat de actualisatie Routekaart richting uw raad.

Doelen en indicatoren paragraaf Duurzaamheid

Gemeente Groningen CO2-neutraal in 2035, volgens de uitgangspunten van de Routekaart Groningen CO 2 -neutraal 2035 uit 2018.

Effect indicator(en)

2018

2019

2020

2021

Aardgasverbruik gebouwde omgeving (m3)

211

203

200

208

Elektriciteitsverbruik gebouwde omgeving (miljoen kWh)

788

787

759

849

Toelichting en bron:

Indicator en (eventueel) nadere toelichting:

Bron

Aardgasverbruik gebouwde omgeving (m3)
Toelichting: bij de sector gebouwde omgeving gaat het om het aardgasverbruik van de huishoudens en de dienstensector.

Klimaatmonitor

Elektriciteitsverbruik gebouwde omgeving (miljoen kWh)
Toelichting: bij de sector gebouwde omgeving gaat het om het elektriciteitsverbruik van de huishoudens en de dienstensector.

Klimaatmonitor

Resultaten

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen
We zijn bezig met de uitvoering van het beleid en de plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt op de verschillende thema’s conform de doelstelling van de Routekaart Groningen CO 2 -neutraal 2035. In de praktijk zijn het samenhangende thema’s waar een wisselwerking tussen bestaat.

Met de CO2 monitor houden we doorlopend in beeld hoe we vorderen met onze doelstelling CO2 -neutraal in 2035. Uit de CO2 monitor januari 2023 blijkt dat de CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele energie op het grondgebied van de gemeente Groningen 1.164 kiloton in 2021 bedraagt. Circa 29% van de uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van fossiele energie in woningen, 25% door fossiele brandstoffen in de mobiliteit en 46% door het fossiele energiegebruik van bedrijven en instellingen. Daarnaast staan de indicatoren voor woningen vanuit het programma Energie vermeld in deelprogramma 1.3: Wonen .

Klimaatakkoord
Gemeenten krijgen naar aanleiding van het Klimaatakkoord veel nieuwe taken op het terrein van de sectoren gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en elektriciteit. Daarom zijn in het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV uitvoeringsmiddelen gereserveerd voor de medeoverheden. Uitgangspunt hierbij was het advies ‘van Parijs naar Praktijk’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat keert deze middelen uit. Voor de jaren 2023 tot en met 2030 is in totaal €5,38 miljard geoormerkt voor de uitvoeringskosten van gemeenten, provincies en waterschappen. Deze middelen zijn bestemd voor personele en bijbehorende materiële kosten van gemeenten en provincies. Voor gemeenten is door adviesbureau AEF in samenspraak met VNG en leden een verdeelsleutel ontwikkeld voor 2023, 2024 en 2025. Het budget dat we ontvangen voor 2024 is €4.433.894.

In 2024 komt een herijking van het ROB onderzoek naar de uitvoergingsmiddelen. Deze herijking moet leiden tot het opnieuw afstemmen van de uitvoeringsmiddelen op de taken van decentrale overheden voor de periode 2025-2030.

Op het moment van schrijven heeft de Tweede Kamer het energiebeleid niet controversieel verklaart. We blijven de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord nauwlettend volgen.

De regionale energiestrategie
Met alle lokale overheden uit onze provincie werken we aan een regionale energiestrategie (RES). De RES bevat de opgaven uit het klimaatakkoord die door het Rijk aan de regio’s zijn toebedeeld. Het gaat hierbij om grootschalige wind- en zonneparken op land, grote zonnedaken en de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. De RES 1.0 van de regio Groningen is een optelsom van alle hernieuwbare energieproductieambities en telt op tot 6,4TWh per jaar. De RES-ambitie is gesteld op ten minste 5,7TWh per jaar vanaf 2030. De RES 2.0 is in 2023 opgeleverd en vastgesteld en betrof een voortgangsrapportage; een groot deel van de RES-ambitie is inmiddels gerealiseerd of staat in de startblokken. De RES-ambitie van 5,7TWh per jaar vanaf 2030 lijkt daarmee haalbaar. De agenda voor de RES 3.0 (2023-2025) wordt later dit jaar opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31