Overzichten

Uitgangspunten begroting

Uitgangspunten begroting

Financiële uitgangpunten begroting 2024

Nominale ontwikkelingen (stijging lonen en prijzen)

Nominale compensatie 2024

4,10%

Tarief stijgingspercentage 2024

8,40%

Rente

Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen

3,00%

Rente omslag percentage (ROP)

1,75%

Rente omslag percentage grondexploitaties (ROP Grex)

1,87%

Nominale ontwikkelingen
De nominale ontwikkelingen geven weer wat de verwachte stijging van de lonen en de prijzen is. De budgetten worden via de ‘nominale compensatie’ waardevast gehouden ten laste van het financieel meerjarenbeeld.
De ontwikkeling van de tarieven volgt de ontwikkeling van de nominale compensatie waarbij er ook wordt nagecalculeerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen in de voorgaande twee jaren.
We baseren onze raming op het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB in het voorjaar.

Nominale compensatie 2024

Loonontwikkeling

Werkgevers en vakbonden hebben voor 2023 een akkoord gesloten over een nieuwe CAO. De salarissen worden structureel verhoogd met 240 euro per maand per fte en aanvullend 2,00%. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van 7,82%. Daarnaast is sprake van een verhoging van de thuiswerkvergoeding van netto 2 naar 3 euro per dag. De afgesloten CAO voor 2021 en 2022 werkt voor 2023 nog door voor 0,60%.
De werkgeverslasten voor de premies sociale lasten en pensioenen zijn in 2023 per saldo met 1,53% afgenomen. Deze informatie was bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend. Dit leidt voor de begroting 2024 tot een bijstelling van de loonkosten.
Voor 2024 zal een nieuwe CAO moeten worden afgesloten. Voor de jaren 2024 en daarna hanteren wij de cijfers van het Centraal Economische Plan van het Centraal Planbureau (loonvoet sector overheid). Dat is dan inclusief de ontwikkeling van pensioenpremies en sociale lasten.

We houden in de begroting 2024 rekening met de volgende loonontwikkeling.

2024

2025

2026

2027

5,20%

5,80%

4,80%

4,20%

Prijsontwikkeling
Voor de prijsontwikkeling gaan wij uit van prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie IMOC (informatie via het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau). In onderstaande tabel zijn de bijgestelde percentages uit deze publicatie van maart 2023 opgenomen.

2024

2025

2026

2027

3,90%

1,60%

1,60%

1,60%

Loon- en prijsontwikkeling
Voor onze nominale compensatie rekenen we met één percentage met de verhouding 80% loon en 20% prijs.

Nominale compensatie 2024

2024

2025

2026

2027

Loon 80%

5,20%

5,80%

4,80%

4,20%

Prijs 20%

3,90%

1,60%

1,60%

1,60%

Totaal

4,94%

4,96%

4,16%

3,68%

Tarief stijgingspercentage 2024

De publiekrechtelijke tarieven worden in beginsel aangepast met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de voorgaande jaren zoals hiervoor is aangegeven. De definitieve percentages worden bepaald aan de hand van de voorgeschreven kostendekkendheid. Wij verwijzen hiervoor naar de paragraaf lokale heffingen. Het stijgingspercentage voor de OZB wordt mede bepaald aan de hand van de totale woonlasten.

Stijging tarieven

2024

Nominale ontwikkeling 2024

4,94%

Nacalculatie voorgaande jaren

3,46%

Totaal tariefstijging 2024

8,40%

Rente
Voor een toelichting op de renteontwikkelingen verwijzen wij naar de paragraaf financiering.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31