Paragrafen

Paragraaf 7: Grondbeleid

Paragraaf 7: Grondbeleid

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en in de jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen. Hierin komt aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Bij de jaarrekening worden de grondexploitaties geactualiseerd (technisch herzien) om een juiste waardering per ultimo boekjaar te verkrijgen. Bij de begroting worden de grondexploitaties inhoudelijk herzien en ligt de focus op het vooruitkijken.

In de paragraaf zal naast de vaste onderdelen waarover gerapporteerd dient te worden volgens de regelgeving van het BBV, ook een meerjarenbeeld van het grondbedrijf gegeven worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31