Paragrafen

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Algemeen
Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hiermee wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. Volksvertegenwoordigers krijgen zo meer mogelijkheden om hun controlerende rol in dit soort samenwerkingen in te vullen en te versterken. De wijziging treedt vanaf 1 juli 2022 geleidelijk in werking. Voor het aanpassen van gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde wet geldt een termijn van 2 jaar.
Met deze wetswijziging wordt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgen de volksvertegenwoordigers meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. Op deze manier bestaat vooraf al duidelijkheid bij alle deelnemers over de (financiële) gevolgen die een eventuele uittreding met zich mee brengt. Daarnaast komen er extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Wel dienen de raden van alle in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten met deze enquête in te stemmen. Er is daarbij dus een raadsmeerderheid nodig in iedere deelnemende gemeente. Mede in verband met de wetswijziging werken we aan de herziening van de Kadernota Verbonden Partijen.
De gemeenschappelijke regelingen Publiek Vervoer Groningen Drenthe en Omgevingsdienst Groningen zijn inmiddels aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe verbonden partijen
Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG) in werking. Veilig Thuis Groningen (VTG) heeft sinds 6 jaar de opdracht van de Groninger gemeenten om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam te beëindigen. De gemeente Groningen verzorgde namens alle Groninger gemeenten de behandeling en afhandeling van de subsidieaanvragen van VTG. Door de nieuwe centrumregeling wordt de huidige werkwijze niet alleen vastgelegd, maar ook geformaliseerd door afspraken te maken over het subsidieverleningsproces, de verantwoording en de overlegstructuur.

Het Algemeen Bestuur van de GR Publieke Gezondheid & Zorg heeft op 24 februari 2023 besloten om het model waarbij de taakvelden publieke gezondheid en jeugdhulp in twee aparte rechtsvormen zijn ondergebracht nader uit te werken. Daarbij gaat het om een splitsing van de huidige gemeenschappelijke regeling in twee afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen.

Door de te geringe schaalgrootte hebben we moeten concluderen dat het Groninger Monumentenfonds in de huidige vorm niet levensvatbaar is. Door de aandeelhouders is besloten N.V. Groninger Monumentenfonds op te heffen. Het streven is om dit in 2023 af te wikkelen. De stadsschouwburg is inmiddels via een overname van de aandelen GMF Stadsschouwburg B.V. in gemeentelijke handen gekomen. De voorbereidingen tot beëindiging van deze rechtsvorm in 2023 zijn inmiddels in gang gezet. De overige monumenten gelegen in de gemeente Groningen zullen ook door de gemeente worden overgenomen, evenals de rechtspersonen GMF Stad B.V., GMF Watertoren B.V. en GMF Prinsenhof B.V. Daarmee krijgt de gemeente de volgende nieuwe verbonden partijen:

  • GMF Stad B.V. In eerste instantie wordt deze rechtsfiguur gebruikt om het Regulateurshuis aan de Kolendrift met gebruikmaking van GRRG-middelen op te knappen. In latere instantie is deze rechtsfiguur geschikt om daarin het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf in vorm te geven;
  • GMF Watertoren B.V. Deze (project)B.V. voor de Watertoren Noord aan de Noorderbinnensingel heeft in beginsel geen toekomstige functie voor het object noch voor gemeente. Nadat de gemeente enig aandeelhouder is geworden wordt voorgesteld de Watertoren Noord voor € 1,- uit deze B.V. te halen (conform oorspronkelijk leveringscontract) en deze onder te brengen bij het Grondbedrijf en het proces tot beëindiging van deze B.V. in gang te zetten;
  • Deze rechtsvorm is voor de helft eigenaar van het vastgoed aan de Martinikerkhof. Deze B.V. voert met de andere eigenaar het onderhoud uit en verhuurt het complex aan de uitbater van het hotel/restaurantcomplex. De rechtsvorm zelf is onderdeel van een beheerstelsel van het object dat zich het best omschrijft als een ‘vereniging van eigenaren’. Deze B.V. blijft bestaan omdat het te complex (en kostbaar) is om dit onderdeel uit het stelsel van eigendom, beheer en onderhoud anders vorm te geven, incl. de langjarige financiering van het complex.

Verbonden partijen in liquidatie of afbouw
De Stichting Industrie- en Handelsgebouwen Groningen (SIG) heeft als enige resterende doel de afwikkeling van de vordering op de failliete boedel van de TCN-Groep. Na finale afwikkeling daarvan door de curator van de TCN-Groep, naar verwachting over enkele jaren, zal de stichting worden opgeheven.
De Stichting Weerwerk wordt op basis van het raadsbesluit uit 2011 afgebouwd en zal worden opgeheven nadat de enige resterende werknemer in dienst kan treden bij een andere werkgever. Dat zal naar verwachting in 2024 zijn.
In verband met het verwerken van de grootste afvalstromen door Omrin met ingang van 2022 vindt onderzoek plaats naar de organisatievorm die zich in de toekomst het beste leent voor de samenwerking in ARCG-verband en de mogelijkheden om de gemeenschappelijke regeling te ontvlechten. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zullen besluiten worden genomen over de toekomstige invulling van de rol van de ARCG.

In verband met de afronding van de gebiedsontwikkeling Haren Noord, verwachten we de liquidatie van de rechtspersonen Dilgt Hemmen Essen B.V. en Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord, uiterlijk in 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31