Overzichten

SIF-middelen

SIF-middelen

Stedelijk Investeringsfonds (SIF)-middelen

SIF-herijking
In de begroting 2022 is het SIF [1]herijkt. Het SIF is in 2019 uitgebreid met een aantal stedelijke gebiedsopgaven en een beperkt aantal structurele middelen. De extra beleids- en intensiveringsmiddelen die zijn gerelateerd aan de meerjarenprogramma’s Groningen Geeft Energie, Leefkwaliteit, Ruimtelijke Economie/ Vestigingsklimaat, Verkeer & Vervoer en Wonen zijn ondergebracht in het SIF. Daarmee ontstaan 4 categorieën in het SIF:

 • De 7 gebiedsontwikkelingsprojecten;
 • Plankosten voor overige of nieuwe gebiedsontwikkelprojecten zoals Kardinge en het nieuwe muziekcentrum;
 • De extra intensivering- en beleidsmiddelen die gerelateerd zijn aan de vijf meerjarenprogramma’s en de wijkvernieuwing;
 • De reserve SIF.

In de begroting 2023 zijn de effecten van het coalitieakkoord 2023 verwerkt, in lijn met het eerder vastgestelde kader SIF. Deze aanvullende middelen worden dan ook toegevoegd aan dit kader.

Wat betreft het weerstandsvermogen blijft gelden dat alle middelen in het SIF (voor zover niet verplicht) meetellen voor het weerstandsvermogen. De effecten van deze herijking zijn reeds meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2024. In dat opzicht verandert er dus niets.

SIF-financiën 2024-2027

Titel (bedragen * 1 euro)

I/S

deelprogramma

2024

2025

2026

2027

Intensiveringsmiddelen RE

S

1.1

1.545.000

1.545.000

1.545.000

1.545.000

Intensiveringsmiddelen Mobiliteit

S

1.2

4.030.000

4.730.000

4.730.000

4.730.000

Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie

S

1.2

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.500.000

Kansendossier Gerrit Krolbrug

S

1.2

0

0

150.000

150.000

Intensiveringsmiddelen Wonen

S

1.3

1.775.000

1.775.000

1.775.000

1.775.000

Flexwonen

I

1.3

4.500.000

0

0

0

Intensiveringsmiddelen GGE

S

1.3

2.275.000

2.275.000

2.275.000

2.275.000

Intensiveringsmiddelen GGE

I

1.3

4.000.000

0

0

0

Intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit

S

2.1

827.000

827.000

827.000

827.000

Wijkvernieuwing

S

4.2

6.150.000

6.150.000

6.150.000

6.150.000

Wijkvernieuwing

I

4.2

1.500.000

1.000.000

1.000.000

0

Groenplan SIF

S

2.1

500.000

500.000

500.000

500.000

Tijdelijke fietsmaatregelen

S

2.1

688.000

688.000

688.000

688.000

Tijdelijke fietsmaatregelen

I

2.1

400.000

300.000

300.000

0

Stallingen centrum

S

1.2

100.000

400.000

400.000

1.400.000

Stallingen centrum

I

1.2

150.000

100.000

100.000

0

Binnenstadsprogramma

S

1.2

1.700.000

1.880.000

2.060.000

2.240.000

Ringsparen

S

1.2

454.000

454.000

454.000

454.000

Operatie ingebruikname Julianaplein

I

1.2

500.000

0

0

0

SIF plankosten

S

1.3

1.475.000

1.475.000

1.475.000

1.475.000

Bovenwijkse infrastructuur

S

1.1

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.000.000

Stadshavens

S

1.3

1.729.000

1.929.000

2.129.000

2.329.000

Suikerzijde

S

1.1

2.920.000

3.380.000

3.840.000

4.300.000

Oosterhamrikzone

S

1.2

250.000

250.000

250.000

250.000

Martiniplaza

S

3.5

500.000

500.000

500.000

500.000

Hortus/biotoop

S

1.1

500.000

500.000

500.000

500.000

Hortus/biotoop

I

1.1

600.000

0

0

0

GMF - Overname activa

S

1.1

550.000

550.000

550.000

550.000

GMF - Overname activa

I

1.1

500.000

0

0

0

Nieuwe Poort

S

3.5

500.000

500.000

500.000

2.500.000

Gebiedsontwikkeling Kardinge

S

3.4

500.000

500.000

500.000

500.000

Gebiedsontwikkeling Kardinge

I

3.4

1.000.000

1.000.000

500.000

0

Meer betaalbare woningen

S

1.3

600.000

900.000

1.200.000

1.200.000

Stationsgebied investeringen

S

1.2

470.000

988.000

988.000

988.000

Landschap en ecologie

S

2.1

100.000

100.000

100.000

100.000

Voedsel- en eiwittransitie

I

2.1

450.000

0

0

0

Groen herwinnen/ leidraad openbare ruimte

S

2.1

250.000

250.000

250.000

0

Groenparticipatie

I

2.1

125.000

125.000

125.000

0

GGE circulaire economie

I

1.3

400.000

0

0

0

Stadspark/Drafbaan

S

1.1

150.000

150.000

150.000

150.000

Stadspark/Drafbaan

I

1.1

500.000

500.000

500.000

0

Volkshuisvestingsfonds duurzaamheid

S

1.3

500.000

500.000

500.000

500.000

Taakstelling SIF

S

1.2

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

totaal SIF

39.270.999

39.271.000

40.811.000

41.876.000

Toelichting tabel

De volgende opgaven voor het SIF zijn toegenomen ten opzichte van 2023:

 1. De intensiveringsmiddelen Mobiliteit en de middelen Mobiliteitsvisie worden aangevuld om ruimte te maken voor nieuwe projecten, omdat bestaande investeringen in verkeersoplossingen, bijvoorbeeld het stationsgebied, in de komende jaren zwaar op dit programma gaan drukken.
 2. Voor de Gerrit Krolbrug is een structureel budget van 150 duizend euro vanaf 2026 beschikbaar gesteld om een aantal groene en recreatieve onderdelen toe te voegen in de directe omgeving van de brug.
 3. Om de druk op de woningmarkt te verlichten is voor 2024 incidenteel 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om flexwoningen te realiseren.
 4. Voor de energietransitie is in 2023 en 2024 4 miljoen euro (incidenteel) beschikbaar gesteld. In 2025 volgt een nieuwe afweging op basis van de dan beschikbare middelen uit het klimaatfonds van het rijk. Vanaf 2024 is 245 duizend euro aanvullend beschikbaar gesteld ter dekking van kapitaallasten Warmtestad.
 5. Uit de slotcalculatie van Forum/Grote Markt oostzijde is 180 duizend euro structureel beschikbaar gekomen ter dekking van het binnenstadsprogramma.
 6. Het nieuwe Julianaplein kan naar verwachting in 2024 in gebruik genomen worden. Om de overlast van de aansluiting van het nieuwe Julianaplein op het bestaande wegennet en het afbreken van het tijdelijke Julianaplein zo veel mogelijk te beperken wordt incidenteel 500 duizend euro in 2024 beschikbaar gesteld.
 7. In 2024 wordt de post bovenwijkse infrastructuur ingezet voor plankosten Lelylijn voor een bedrag van 250 duizend euro en verkenning en realisatie station de Suikerzijde voor een bedrag van 750 duizend euro. De middelen lopen op naar 2 miljoen euro structureel.
 8. Voor beheer en onderhoud van de Hortus biotoop was reeds 500 duizend euro structureel beschikbaar gesteld. Voor 2024 is incidenteel nog 600 duizend euro beschikbaar gesteld.
 9. Door het overnemen van de monumenten van Groninger Monumentenfonds (GMF) in de gemeente Groningen is er sprake van een jaarlijks exploitatietekort van 550 duizend euro per jaar vanaf 2024. Voor het achterstallig onderhoud wat benodigd is, is eenmalig 500 duizend euro in 2024 beschikbaar gesteld.
 10. Voor de ontwikkeling van een vitaliteitscampus op Kardinge is een inschatting gemaakt van de ontwikkel- en plankosten. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2024 en 2025 en 500 duizend euro in 2026.
 11. De middelen voor de investeringen in het stationsgebied die reeds in 2019 waren geaccordeerd middels het coalitieakkoord zijn in deze begroting verwerkt.
 12. Voor de structurele uitvoering van de voedsel- en eiwittransitie (inclusief formatie-uitbreiding) zijn structurele middelen nodig. Omdat de hoogte van deze middelen nog niet duidelijk is, wordt voor 2024 incidenteel 450 duizend euro beschikbaar gesteld.
 13. De taakstelling van 0,2 miljoen euro kan vanaf 2024 worden opgelost vanuit de vrijval op de beschikbare middelen.

Een nadere inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen van het SIF vindt u bij de respectievelijk (deel)programma’s en projecten. Voor de reserve verwijzen we naar hoofdstuk Reserves (begroting 2024).

[1] In de Gemeentebegroting 2017 is besloten tot de vorming van een Stedelijk Investeringsfonds. Achtergrond daarvan was de noodzaak van forse investeringen om de groei van de stad mogelijk te maken, in combinatie met het feit dat er op dat moment niet of nauwelijks substantiële subsidiestromen voorhanden waren. Het SIF wordt jaarlijks gevoed danwel herijkt in de gemeentebegroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31