Overzichten

Kapitaallasten

Kapitaallasten

(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijvingen
2024

Toegerekende
rente

Kapitaallasten

Immateriële vaste activa

- Bijdragen aan activa van derden

43

11

54

Materiële vaste activa

49.289

29.107

78.396

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen

-

853

853

- Uitgezette leningen

-

7.569

7.569

Totaal

49.332

37.540

86.872

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31