Financiële positie

Investering en financieringsstaat

Investering en financieringsstaat

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2024

Bruto
investeringen

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2024

Immateriële vaste activa (totaal)

638

0

0

43

595

Bijdragen aan activa van derden

638

0

0

43

595

Materiële vaste activa (totaal)

1.491.642

157.577

0

48.522

1.600.697

I. Investeringen met economisch nut

120.496

Waarvan routine investeringen

20.468

-

Waarvan beleidsmatige investeringen

100.028

-

II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

37.081

Vlottende activa (totaal)

76.002

14.344

-

-

90.346

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

76.002

14.344

-

-

90.346

Financiële activa (totaal)

441.817

-

21.417

-

420.400

Kapitaalverstrekkingen

54.986

-

-

54.986

Uitgezette leningen

386.831

-

21.417

-

365.414

Totaal activa

2.010.099

171.921

21.417

48.565

2.112.038

Financiering
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2024

Bruto
investeringen

Verminderingen

Boekwaarde
31-12-2024

Reserves

245.611

38.717

50.008

234.320

Voorzieningen

58.540

11.900

13.310

57.130

Opgenomen geldleningen Treasury (lang en kort)

1.705.948

168.355

1.537.593

Te financieren lang

282.995

282.995

Totaal financiering

2.010.099

333.612

231.673

2.112.038

*In ons financieringsbeleid gaan we er op begrotingsbasis vanuit dat we vaste activa en grondexploitaties financieren met langlopend vermogen. In paragraaf 5: Financiering staat vermeld welke financieringsbehoefte daaruit resulteert. In afwijking daarvan is in bovenstaande tabel ook rekening gehouden met de mogelijkheden die de prognosebalans biedt tot financiering van vaste activa en grondexploitaties met kortlopend vermogen.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31