Indicatoren

Programma 3: Vitaal en Sociaal

Programma 3: Vitaal en Sociaal

3 Vitaal en Sociaal

Doelen

3.1 Werk en inkomen

3.2 Onderwijs

3.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Eenieder zo veel mogelijk financieel zelfredzaam is, het liefst via goed werk, waarbij niemand onder het (economisch) bestaansminimum hoeft te komen

Wij versterken de kwaliteit van het onderwijs

We vinden het van groot belang dat eenieder zo veel als mogelijk gelijke kansen heeft op een goede kwaliteit van leven

Eenieder zo lang mogelijk - op hun eigen manier en niveau - actief kan (blijven) deelnemen aan het economische - en maatschappelijke verkeer, ook als gezondheidsbeperkingen en/of belemmeringen anderszins dit bemoeilijken

Wij bieden gelijke kansen aan alle kinderen

We vinden het van groot belang dat iedereen, ongeacht etniciteit, seksuele voorkeur, gender of beperking, op volwaardige wijze deel kan uitmaken van de samenleving en hierdoor niemand in een (sociaal) isolement hoeft te raken

Wij creëren een klimaat voor een leven lang leren

We vinden het van groot belang dat eenieder een gezonde levensloop kan doormaken, waarbij de kansen op onderlinge gezondheidsverschillen beperkt blijven

We vinden het van groot belang dat eenieder zo lang als mogelijk - naar eigen aard en vermogen - zelfstandig of met hulp van naasten kan (blijven) functioneren en wonen in en nabij de eigen thuis- en leefomgeving

We vinden dat de kwaliteit van de (sociale) leefomgeving op positieve wijze bijdraagt aan het welbevinden van inwoners

We vinden dat buurten, wijken en dorpen een prettig leefklimaat hebben, waarin mensen elkaar kennen, zich opgenomen en geaccepteerd voelen, op een plezierige wijze met elkaar omgaan en waar inclusie de norm is

We vinden dat buurten, wijken en dorpen vitale, veerkrachtige sociale structuren kennen, van waaruit mensen maatschappelijk actief kunnen zijn en hierbij iets voor elkaar kunnen en willen betekenen

We vinden dat buurten, wijken en dorpen een laagdrempelig georganiseerde infrastructuur aan sociale - en maatschappelijke voorzieningen hebben, waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en (lichte) ondersteuning

3.4 Sport en bewegen

3.5 Cultuur

Ieder kind sportief en vaardig

Kunst en cultuur voor iedereen

Vitale sportclubs in de buurt

Een sterke basis

Uitnodigende sportieve ruimte

City of talent

Sporten en spelen in de buurt

(Top)talent als inspiratiebron

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31